Terms and Privacy Policy (PDPA)

Chiataiseed.com ได้ตระหนักและเคารพถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Chiataiseed.com จึงได้ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของ Chiataiseed.com อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจสำหรับท่านที่มีความประสงค์ใช้บริการของเรา ดังนี้

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และให้หมายความรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามนิยามของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

Chiataiseed.com จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ Chiataiseed.com  โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  • ชื่อสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • เบอร์ติดต่อ
  • อีเมล์

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ Chiataiseed.com นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ด้วยตนเอง

Chiataiseed.com ขอแจ้งว่าการละเว้นหรือเพิกถอนความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการบางอย่างของ Chiataiseed.com ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

Chiataiseed.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ Chiataiseed.com การลงทะเบียนใช้งานดังกล่าว จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Chiataiseed.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อนำไปเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงเพื่อการนำเสนอหรือทำการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นบริการและสินค้าของ Chiataiseed.com เพื่อใช้เป็นข้อมูลและช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างท่านกับ Chiataiseed.com หรือเพื่อติดตามความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการใช้บริการ ตลอดจนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของ Chiataiseed.com ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

Chiataiseed.com จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ
หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Chiataiseed.com จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ Chiataiseed.com
อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น
การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี และอาจเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หรือกรณีอื่นใดที่กฎหมายให้อำนาจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยชอบ

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Chiataiseed.com ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Chiataiseed.com
จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายตลอดระยะเวลาที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือตลอดระยะเวลาการใช้งาน Chiataiseed.com เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ และจะจัดเก็บข้อมูลไว้อีกไม่เกิน 10 ปี เพื่อการดำเนินงานของ Chiataiseed.com กรณีมีความจำเป็นในอนาคต โดยอ้างอิงจากระยะเวลาอายุความกรณีทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเร็วที่สุด

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิที่ไม่อาจกระทำได้ หรือให้สิทธิแก่ Chiataiseed.com ในการปฎิบัติการร้องขอข้างต้นจากท่านได้โดยชอบด้วยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ Chiataiseed.com เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

หากพบการรั่วไหลของข้อมูล ทาง Chiataiseed.com จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Chiataiseed.com
บริษัท เจียไต๋ จำกัด สำนักงานใหญ่
1 ซอยสุขุมวิท 60 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
+66 (0) 2 491 8191
ctseed@chiataigroup.com

Chiataiseed.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายข้างต้นนี้ เพื่อความเหมาะสมในการให้บริการและให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดและติดตามนโยบายต่างๆได้บนเว็บไซต์ Chiataiseed.com นี้ได้ตลอดเวลา

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

Generated by PDPA Consent

Your cart

No products in the cart.